DIVIDED VEGETABLE BOWL

DividedVegLemonweb
DividedVegBoneweb
DividedVegAquaweb
DividedVegBlackweb
DividedVegLemonweb thumbnail
DividedVegBoneweb thumbnail
DividedVegAquaweb thumbnail
DividedVegBlackweb thumbnail

Divided Vegetable Bowl

Divided melamine bowl, 11.25” x 9” x 1.75”

Lemon

Bone

Aqua

Black